Hét merk voor een duurzaam dak

Zero250 is hèt merk voor duurzame daken. De naam Zero250 verwijst naar de klimaateisen die door de Nederlandse overheid voor 2050 zijn gesteld: volledig duurzame energieopwekking en daarmee geen uitstoot meer van CO2. De redenen voor deze klimaateisen zijn duidelijk. Door de uitstoot van broeikasgassen warmt de aarde namelijk sneller op en komen extreme weersomstandigheden vaker voor. Hierdoor komen natuur en landbouw onder druk te staan en worden veel gebieden op aarde minder leefbaar.

Om deze klimaatveranderingen tegen te gaan moet de uitstoot van CO2 beperkt worden, zoals dat is vastgelegd in de klimaatwet. De belangrijkste maatregel voor wat duurzaam bouwen, en met name wat duurzame daken betreft is dat ‘Gebouwen moeten worden gerenoveerd om de CO2-uitstoot en het energieverbruik te verminderen.’

Voor ons land liggen er al wetsvoorstellen die het gemeenten mogelijk maken om eigenaren van industriegebouwen te verplichten het dak te benutten voor het opwekken van hernieuwbare energie of voor maatregelen ten behoeve van klimaatadaptatie. [zie nieuwe wet- en regelgeving]

Kennis en kunde gebundeld

Doordat een aantal gerenommeerde dakdekkersbedrijven al hun kennis, kunde en innovativiteit heeft gebundeld in het merk Zero250, worden grote stappen in de verduurzaming van gebouwen mogelijk. Zero250 is dankzij al deze gebundelde krachten hét kenniscentrum op het gebied van duurzame daken. Het verkent mogelijke oplossingen en maakt efficiënte toepassingen mogelijk. Dat is de kracht en de kwaliteit waar wij voor staan.
De grootste bron daarvoor, naast de kennis en kunde die elke partner al sowieso meebrengt en beschikbaar stelt, is het verzamelen van data.

Verzamelen van data

Voortdurend verzamelen wij alle denkbare data. Bijvoorbeeld over de opbrengst van zonnepanelen op een dak in termen van energie maar ook als het gaat om de financiële aspecten. Of over de besparing van energie en de temperatuurwinst bij een groen dak, omdat er minder gekoeld dan wel minder verwarmd hoeft te worden.

Wat zijn bijvoorbeeld ’s winters of juist ’s zomers de temperatuurverschillen tussen een standaard bitumen dak versus een sedumdak. Al die data verzamelen en benutten we. Dat maakt Zero250 van toegevoegde waarde voor de verduurzaming van daken.

Plaatselijk belang

Wij kijken altijd naar het belang per gebied, per stad en per regio. Is er plaatselijk meer mogelijk met zonnepanelen of is er meer behoefte aan de opvang van water. Of is er meer behoefte aan de uitnutting van de ruimte die het dak heeft, al dan niet in combinatie met groen. Zo verzamelen we alle data, die we vervolgens gebruiken om het lokaal belang het beste te dienen en het beste advies te kunnen geven.

De waarde van je dak

Het dak van een pand is geen sluitpost meer. Het is veel meer dan de afdekking van een pand tegen regen, kou of zon. Als het gaat om de uitstraling wordt het inmiddels gezien als de vijfde gevel. En de waarde van het dak gaat veel verder. Niet alleen omwille van de klimaatwet. Vraag je af in welke omgeving je dak ligt, welke behoeften hebben mijn omgeving en ik, én welke kansen biedt mijn dak daarvoor. Dan krijg je een beeld over de waarde van je dak; it’s not me, but my world is most important. Want het ontwikkelen van daken omwille van klimaatveranderingen, energietransities en digitalisering is essentieel voor een klimaatbestendige en veerkrachtige wereld.

Benut de ruimte die je dak biedt

De ruimte die de mens beschikbaar heeft, vooral in steden en dichtbevolkte gebieden, voor bijvoorbeeld recreatie, kleinschalige landbouw, enzovoorts is beperkt. Elke m2 grond die er is wordt benut voor gebouwen en infrastructuur. Een dak biedt daarvoor een oplossing.

Zo kun je een dak gebruiken voor het kweken van je eigen groente, of als ruimte om te werken, wonen, transporteren, parkeren of te recreëren, om de biodiversiteit te vergroten, om water op te slaan, energie op te weken of energie te besparen, hittestress tegen te gaan, een mooi uitzicht te maken of misschien zelfs voor een combinatie van toepassingen.

Wat er mogelijk is en op welke schaal is per situatie afhankelijk. Het is het benutten van ruimte waar die op de grond steeds schaarser wordt en het biedt je daarmee veel meer dan je je nu wellicht kan voorstellen.

overheden

woningcorporaties

architecten

bedrijven/instellingen

bouw- en
gerelateerde bedrijven

beleggers, ontwikkelaars
en vastgoedeigenaren