Een schone toekomst ligt op het dak

In 2050 nul procent uitstoot van CO2. Dat zijn geen loze woorden, het is niet slechts een mooie ambitie, maar het is een keiharde, wettelijk vastgelegde eis. Daar ontkomt niemand aan. Met Zero250 benut je de ruimte die er is en zet je een grote stap om de uitstoot van CO2 terug te dringen, door het verduurzamen van je dak.

Level up your roof!

De green deal

Klimaatveranderingen en aantasting van het milieu zetten de toekomst van Europa en de wereld op het spel. Het antwoord van de Europese Unie (EU) daarop is de Green Deal. Dit moet de EU omvormen tot een moderne, grondstoffenefficiënte en concurrerende economie.

Essentiële aspecten daarin zijn de afspraken, dat er in 2050 nul netto-uitstoot van broeikasgassen dient te zijn, maar dat er zonder uitputting van natuurlijke grondstoffen wel een gezonde groei is. Daarbij zal geen mens of regio in de EU aan zijn lot worden overgelaten. De Green Deal wordt daarnaast beschouwd als de reddingslijn die ons uit de coronacrisis trekt en wordt onder andere bekostigd met één derde van de € 1,8 biljoen voor het herstelplan, zoals genoemd wordt the Next Generation EU.

Verplichtingen binnen Nederland

Ons land kent de zogenoemde klimaatwet. Daarin staan enkele eisen en ambities ten aanzien van het milieu en de uitstoot van CO2. Daar werd evenwel te weinig invulling aan gegeven en Nederland raakte steeds verder achterop bij haar eigen wetgeving. Klimaatorganisatie Urgenda diende daarom in 2013 een aanklacht in tegen de Nederlandse Staat om ons land te dwingen de uitstoot van broeikasgassen sneller terug te dringen.

In 2015 stelde de rechter de klimaatorganisatie in het gelijk en in 2018 gebeurde dat in hoger beroep opnieuw. Aldus was tot twee keer toe het oordeel dat de Staat een zorgplicht heeft voor de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Daarmee werd het vonnis definitief. Het doel om in 2050 CO2-neutrale energie op te wekken is dan ook geen losse ambitie meer, maar een keiharde juridische eis.

Nieuwe wet- en regelgeving

Wellicht als gevolg van de Urgenda-rechtszaak heeft de Tweede Kamer in september 2021 van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) het ontwerpbesluit ontvangen om gemeenten via het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) de uitrol van zonnepanelen op industriegebouwen te laten verplichten.

Als de Tweede Kamer zich over haar voorstel heeft uitgesproken, zal het kabinet het voorleggen aan de Raad van State en daarna kan het wijzigingsvoorstel definitief worden vastgesteld. Dit wijzigingsbesluit houdt in, dat gemeenten de bevoegdheid krijgen om bij nieuwbouw én bij bestaande bouw te bepalen dat het dak van een industriegebouw gebruikt moet worden voor het opwekken van hernieuwbare energie of dat er maatregelen genomen moeten worden ten behoeve van klimaatadaptatie.

De verwachting is, dat er de komende jaren nog veel meer nieuwe én bestaande daken van zonnepanelen, vegetatie en andere duurzame oplossingen voorzien zullen (moeten) worden. Dat gebeurt op basis van bestaande en nieuwe regelgeving, maar ook omdat burgers, bedrijven en overheden vrijwillig veranderingen in de gebouwde omgeving aanbrengen.

Omdat gemeenten de mogelijkheid dienen te hebben juridisch te kunnen bijsturen wanneer maatregelen niet of onvoldoende worden opgepakt, is deze wijziging van het BBL volgens de minister noodzaak.

De keuze voor lokaal maatwerk zorgt er dan voor, dat de verplichting gericht kan worden toegepast voor bepaalde locaties en daken, terwijl gewaarborgd wordt dat een verplichting alleen geldt voor locaties en daken waar het mogelijk en rendabel is.
Eerder werd bekend dat gemeenten al vanaf 1 juli 2022 de mogelijkheid krijgen om zonnepanelen te verplichten op daken van industriegebouwen en gebouwen met overige gebruiksfuncties zoals bijvoorbeeld parkeergarages, mits de Omgevingswet in werking is.

Overheden
Woningcorporaties
Architecten
Bedrijven en instellingen
Bouw- en bouwgerelateerde bedrijven
Beleggers, ontwikkelaars en vastgoedeigenaren

Wat is jouw route naar 2050?

Plan jouw route naar 0% CO2-uitstoot met het Zero250 ambitie programma.

In 2050 0% uitstoot van CO2

Dat zijn geen loze woorden. Evenmin is het slechts een mooie ambitie. Het is een keiharde, wettelijk vastgelegde eis. Daar ontkom je niet meer aan. Level Up your roof!